header

โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4-6)


แผนการเรียนวิทย์-คณิต

 

 — กลุ่มสาระการเรียนรู้ (พื้นฐาน)

 

ระดับชั้น

 

รวม

นก.

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

ภาษาไทย

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

-

๖ นก.

คณิตศาสตร์

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

-

๖ นก.

วิทยาศาสตร์

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

-

๖ นก.

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

๘๐   (๒ นก.)

๘ นก.

สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐   (๑ นก.)

๔๐   (๑ นก.)

๔๐   (๑ นก.)

๓ นก.

ศิลปะ

๔๐   (๑ นก.)

๔๐   (๑ นก.)

๔๐   (๑ นก.)

๓ นก.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๐   (๒ นก.)

๔๐   (๑ นก.)

-

๓ นก.

ภาษาต่างประเทศ

๑๖๐ (๔ นก.)

๘๐   (๒ นก.)

-

๖ นก.

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๐๐ (๒๐ นก.)

๖๘๐ (๑๗ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๔๑ นก.

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมลูกเสือ

๑๒๐

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

๑๒๐

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

๑๒๐

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

๓๖๐

—รายวิชาเพิ่มเติม

๔๘๐

(๑๒ นก.)

๖๐๐

(๑๕ นก.)

๑๐๒๐

(๒๕.๕ นก.)

๕๒.๕ นก.

รวมเวลาเรียน

(พื้นฐาน+เพิ่มเติม+กิจกรรม)

๑,๔๐๐ ชั่วโมง

๑,๔๐๐ ชั่วโมง

๑,๓๐๐

ชั่วโมง

๙๓.๕ นก.

๔,๑๐๐ ชั่วโมง

 หมายเหตุ

                 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ๔๑ หน่วยกิต

                 (๒) ผู้เรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม รวม ๕๒.๕ หน่วยกิต

                 (๓) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวม ๙๓.๕ หน่วยกิต

 

 


 

 แผนการเรียนภาษา-สังคม

 — กลุ่มสาระการเรียนรู้ (พื้นฐาน)

 

ระดับชั้น

 

รวม

นก.

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

ภาษาไทย

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

-

๖ นก.

คณิตศาสตร์

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

-

๖ นก.

วิทยาศาสตร์

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

-

๖ นก.

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

๘๐   (๒ นก.)

๘ นก.

สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐   (๑นก.)

๔๐   (๑นก.)

๔๐   (๑นก.)

๓ นก.

ศิลปะ

๔๐   (๑นก.)

๔๐   (๑นก.)

๔๐   (๑นก.)

๓ นก.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๐   (๒นก.)

๔๐   (๑นก.)

-

๓ นก.

ภาษาต่างประเทศ

๑๖๐ (๔ นก.)

๘๐   (๒ นก.)

-

๖ นก.

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๐๐ (๒๐ นก.)

๖๘๐ (๑๗ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๔๑ นก.

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมลูกเสือ

๑๒๐

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

๑๒๐

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

๑๒๐

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

๓๖๐

—รายวิชาเพิ่มเติม

๓๒๐

( ๘ นก.)

๔๘๐

( ๑๒ นก.)

๙๖๐

( ๒๔ นก.)

๔๔.๐ นก.

รวมเวลาเรียน

(พื้นฐาน+เพิ่มเติม+กิจกรรม)

๑,๒๔๐ ชั่วโมง

๑,๒๘๐ ชั่วโมง

๑,๒๔๐

ชั่วโมง

๘๕.๐ นก.

๓,๗๖๐ ชั่วโมง

หมายเหตุ

                 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ๔๑ หน่วยกิต

                 (๒) ผู้เรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม รวม ๔๔ หน่วยกิต

                 (๓) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวม ๘๕.๐ หน่วยกิต